Kako do novčane naknade na burzi?

VIŠE IZ RUBRIKE

  U prošlom, ujedno i prvom izdanju rubrike WEB infopult posvetili smo članak upravo infopultu, prijamnom odjelu koji nas dočeka kad kročimo na ''burzu''. Iako ga HZZ na svojim službenim stranicama piše odvojeno, trebalo bi ga zapravo pisati spojeno, kao jednu riječ. Rekli smo, osim što ta svojevrsna recepcija Zavoda za zapošljavanje služi za dobivanje općih osnovnih informacija i na njoj vas mogu uputiti kamo po detaljnije informacije te kako do usluga koje HZZ nudi, na info pultu ili infopultu se obavlja i prijava nezaposlenih u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Također, na tom odjelu pri samoj prijavi može se i pokrenuti postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu podnošenjem zahtjeva nezaposlene osobe, a to je tema upravo ovog članka u kutku za nezaposlene na našem portalu.

  Za početak, kako se podnosi zahtjev za novčanu naknadu?

  -osobno, u područnoj službi/uredu ili ispostavi Zavoda prema mjestu prebivališta ili boravišta (svejedno je, ondje gdje se prijavljujete), uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica)

  -preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica za strance), obrazac zahtjeva skinete sa stranice Zavoda

  -skenirano putem e-maila (u Karlovcu je to karlovac@hzz.hr), uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica za strance).

  Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, potrebno je izvršiti prijavu u evidenciju. Naravno, najbolje je prije toga provjeriti imate li pravo na novčanu naknadu i prije prijave u evidenciju i podnošenja zahtjeva za novčanu naknadu sakupiti svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana da se prilaže uz zahtjev, iako je dokumentaciju moguće naknadno priložiti ili ju nadopuniti, međutim vaš zahtjev ide na rješavanje tek u trenutku kad ste predali potpunu dokumentaciju – tako da ukoliko što prije želite dobiti naknadu valja se požuriti. Ono što je vrlo važno napomenuti jest da je rok za predaju zahtjeva za novčanu naknadu 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

  Evo i koju je dokumentaciju potrebno pribaviti:

  - ispunjenu i potpisanu prijavnicu u evidenciju nezaposlenih

  -ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za novčanu naknadu

  -dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, ugovor o radu na određeno koji je istekao, obavijest o isteku ugovora…)

  -dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca), navedeno tromjesečno razdoblje treba biti bez perioda bolovanja (u slučaju bolovanja gledaju se posljednja tri mjeseca bez bolovanja i valja dostaviti dokaz o bolovanju, detaljnije informacije možete dobiti na Infopultu)

  -dokaz o broju tekućeg računa (ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda banke)

  Važno je napomenuti da ovi dokazi moraju imati potpis i pečat poslodavca, a prihvaćaju se i fotokopije dokumenata. Ukoliko je zahtjev podnesen poštom ili putem e-maila, potrebno ga je naknadno vlastoručno potpisati te priložiti izvornik dokumentacije na uvid.

  Ukoliko dolazite iz radnog odnosa u inozemstvu ili ste obavljali samostalnu djelatnost, zatvorili obrt ili vam je zadnji radni odnos bio kraći od tri mjeseca ili ste zbog zaposlenja prethodno prekinuli novčanu naknadu koju ste primali ili dolazite nakon ''porodiljnog'' ili se radi o bilo kojem drugom slučaju koji nije ovaj najčešći i gore opisan, najbolje je doći upravo na onaj isti Infopult i pitati koja je dodatna dokumentacija potrebna, ili poslati upit e-mailom, a možete i nazvati kontakt centar HZZ-a na 01/6444 000 (rade od 08.00 do 16.00 sati, ponedjeljak – petak).

  E sad, tko to ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti? Nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca (ne mora biti u kontinuitetu, dakle može i ''rascjepkano'') u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europskog gospodarskog prostora (ili Švicarskoj), kao i na temelju obavljanja samostalne djelatnosti ili je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i ako su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja..

  Da bi osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu radni odnos radniku ne smije prestati njegovom krivnjom ili voljom, odnosno obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga, Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu ako je radni odnos odnosno služba prestala:

  -zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu – sama dala otkaz, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

  -sporazumni raskidom radnog odnosa odnosno službe,

  -sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,

  -zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,

  -redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,

  -zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.

  Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos ili služba prestao na neki od gore navedenih načina odnosno prethodna samostalna djelatnost prestala bez opravdanih razloga. Dakle, ako je posljednji radni odnos trajao kraće od 3 mjeseca, gleda se i iz kojeg je razloga prestao predzadnji radni odnos.

  Podsjećamo vas, postoje i određeni rokovi. Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa prijaviti Zavodu, te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

  Naknada se isplaćuje do 10. u mjesecu, za prethodni mjesec (npr., naknada za srpanj se isplaćuje u kolovozu). Ona se može isplatiti i u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi. Za više informacija o ovoj mogućnosti valja potražiti dodatne informacije kod savjetnika za zapošljavanje.

  Sigurno vas još zanima i visina novčane naknade, kao i duljina trajanja? Time ćemo i završiti ovaj WEB infopult.

  Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa, visina novčane naknade ovisi o plaći koju ste ostvarili prije prestanka radnog odnosa jer osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe. Pod tromjesečnim razdobljem misli se na tri uzastopna puna kalendarska mjeseca. Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% navedenog prosjeka.

  Propisan je najniži i najviši iznos novčane naknade. Trenutno, iznosi 4.990,30 kn mjesečno za prvih 90 dana i 2.495,15 kn. Najniži iznos novčane naknade ovisi o minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja te, ukoliko ste radili u punom radnom vremenu, novčana naknada ne može biti niža od 50% iznosa te plaće te ona za 2022. iznosi 1.875,00 kn.. Taj najniži iznos dobivate ukoliko nemate dokaz o prosjeku plaće za posljednja tri puna kalendarska mjeseca rada (bez bolovanja).

  Pravo na novčanu naknadu možete ostvariti i trajanju od 90 do 450 dana, a što ovisi o ukupnom vremenu koje ste proveli na radu.

  • 90 dana ako ste proveli na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
  • 120 dana ako ste proveli na radu više od 2 godine,
  • 150 dana ako ste proveli na radu više od 3 godine,
  • 180 dana ako ste proveli na radu više od 4 godine,
  • 210 dana ako ste proveli na radu više od 5 godina,
  • 240 dana ako ste proveli na radu više od 6 godina,
  • 270 dana ako ste proveli na radu više od 7 godina,
  • 300 dana ako ste proveli na radu više od 8 godina,
  • 330 dana ako ste proveli na radu više od 9 godina,
  • 360 dana ako ste proveli na radu više od 10 godina,
  • 390 dana ako ste proveli na radu više od 15 godina,
  • 420 dana ako ste proveli na radu više od 20 godina,
  • 450 dana ako ste proveli na radu više od 25 godina.

  Ako ste proveli na radu 32 godine i nedostaje vam do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu imate pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja ili nastupanja neke druge okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu.

  Za utvrđivanje duljine trajanja prava na novčanu naknadu, u vrijeme provedeno na radu uračunava samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjeg utvrđenog prava na naknadu.

  Sad ste saznali sve o prijavi na burzu i zahtjevu za novčanu naknadu za nezaposlene. Nemojte zaboraviti prijavit se i na HZZO, to mnogi zaborave nakon radnog odnosa jer misle da ide automatizmom, a ne ide. Nema veze s prijavom na Zavod za zapošljavanje, a rok je 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Ukoliko propustite rok, mogli biste ostati bez prava na osnovno zdravstveno osiguranje. Sretno u potrazi za poslom. Vaš Infopult vam za sve ostale informacije stoji na raspolaganju, bilo onaj pravi na Zavodu ili ovaj virtualni na našem portalu!