Grad Karlovac u redovnoj je koordinaciji sa Cehom ugostitelja

Grad Karlovac radi na novoj Odluci o terasama i u siječnju 2019. bit će javna rasprava

VIŠE IZ RUBRIKE

    Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić  8. kolovoza  2018. godine uputio je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Udruzi gradova RH iz razloga što je prema trenutno važećim propisima onemogućeno postavljanje tendi s konstrukcijom na javnim površinama koje su dane u zakup.

    Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije 29. listopada 2018. godine dostavilo je odgovor da se tende prema Pravilniku o jednostavnoj građevini mogu graditi, a što mora biti usklađeno s Odlukom nadležnog tijela JLS kojima se uređuje komunalno gospodarstvo. Grad Karlovac je krenuo u izradu nove Odluke o komunalnom redu koja će definirati komunalnu opremu koju je moguće graditi na javnoj površini, a sve sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Do donošenja nove Odluke postupat će se prema trenutno važećoj Odluci o komunalnom redu i Odluci o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca.

    Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika aktivno radi na novoj Odluci te se početkom 2019. godine očekuje Javna rasprava nakon koje i usvajanje na Gradskom vijeću. Bitno je za istaknuti kako je Grad Karlovac u redovitoj koordinaciji s Cehom ugostitelja, a sve u cilju ishođenja najboljeg zakonskog rješenja za karlovačke ugostitelje.

    Po usvajanju Odluke o komunalnom redu i Odluke o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo Grada Karlovca sva komunalna oprema će biti definirana i uklađena na svim javnim površinama Grada Karlovca.