Razgovor s pomoćnikom ministrice kulture Davorom Trupkovićem

"Procedura ishođenja građevinske dozvole bila je u zakonskim okvirima i transparentna"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Top tema u gradu Karlovcu trenutno je izgradnja hidroelektrane na rijeci Korani na poznatom karlovačkom slapu, a posebno je tema aktualna nakon prosvjeda, koji je bio u subotu. O toj temi razgovarali smo s pomoćnikom ministrice kulture Karlovčaninom Davorom Trupkovićem.

  Temeljem kojih dokumenata, akata i prostorno planske dokumentacije se počelo razmišljati o mogućnosti izgradnje malih hidroelektrana i od kada datiraju takve odluke?

  -Od 2001. godine kada je donesen Prostorni plan Karlovačke županije do 2008. godine izgradnja malih hidroelektrana bila je moguća na lokacijama starih mlinica, bez mijenjanja zatečenog vodnog režima i podizanja krune slapa. Konkretne lokacije malih hidroelektrana nisu bile planirane niti u Prostornom planu Karlovačke županije niti u Prostornom planu uređenja Grada Karlovca, a tek u Izmjenama i dopunama Prostornog plana Karlovačke županije 2008. planirane su i određene lokacije Turanj i Foginovo. Navedene lokacije, usklađenjem s Prostornim planom Karlovačke županije, 2011. godine planirane su u Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Karlovca i Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca. Nadalje je u prostornim planovima svih razina ostala odredba kojom je izgradnja malih hidroelektrana bila moguća i na drugim lokacijama starih mlinica. U svim kasnijim izmjenama planova zadržane su iste lokacije i mogućnosti izgradnje malih hidroelektrana.

  Koji postupci prethode podnošenju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za male hidroelektrane, te jesu li ti postupci bili prezentirani javnosti i je li postojala mogućnost davanja primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti?

  -Trgovačko društvo Ekološki sistemi d.o.o. iz Karlovca podnijelo je Ministarstvu kulture - Upravi za zaštitu prirode zahtjev za provedbom postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata "Izgradnja MHE Korana 1, Karlovac" za ekološku mrežu. Ministarstvo je za predmetni zahvat zatražilo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon što je Zavod za zaštitu prirode za predmetni zahvat dostavio Mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene s Izvješćem o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Ministarstvo kulture, uputilo je predmet na rješavanje nadležnom Upravnom odjelu Karlovačke županije. Zahtjevu za provođenje postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje  mHE "Korana 1" te je priložena studija glavne ocjene kao stručna podloga za provedbu postupka. Koliko je meni poznato za vrijeme trajanja javnog uvida nije bilo primjedbi i prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti, kao niti za vrijeme javnog izlaganja, na kojem nije bilo prisutnih predstavnika javnosti i zainteresirane javnosti. Nositelju zahvata EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o. u provedenom postupku glavne ocjene izdano je rješenje, kojim se dopušta  zahvat izgradnje Male hidroelektrane "Korana 1", u Karlovcu, u istočnom dijelu grada, na lijevoj obali rijeke Korane, za koji je u samostalnom postupku glavne ocjene utvrđeno da je prihvatljiv za područje ekološke mreže, a koje je važno područje za divlje svojte i stanišne tipove uz uvjet provedbe mjera ublažavanja štetnih posljedica za ekološku mrežu tijekom izgradnje i korištenja zahvata te program praćenja stanja integriteta i ciljeva očuvanja ekološke mreže. Dopuštenje se odnosi na Varijantu 1 predloženu Studijom glavne ocjene, prema kojoj je predviđen tip turbine – VLH hidroagregata prihvatljivog za ribe, temeljni element zahvata.

  Koliko je trajalo ishođenje građevinske dozvole i je li Konzervatorski odjel utvrđivao posebne uvjete u predmetnom postupku?

  -U postupku ishođenja lokacijske dozvole sva javnopravna tijela, pa tako i Ministarstvo kulture, uz Hrvatske vode d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o., Montcogim plinara, HEP, Zelenilo d.o.o, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, Čistoća d.o.o. i  Ministarstvo zdravlja, su utvrdila svoje posebne uvjete na temelju kojih je i izdana lokacijska dozvola. Postojeća građevina i postrojenja ispod postojećeg platoa na lijevoj obali rijeke Korane na dijelu Karlovac II, sačuvani su dijelovi Prvog hrvatskog mlina na čigre, kasnije Tekstilne industrije vune d.d., građene u prvoj polovici 20. st. Predmetna građevina nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, ali je smještena unutar zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline Karlovac. U okviru nadležnosti Konzervatorskog odjela u Karlovcu za predmetni zahvat u prostoru izdani su posebni uvjeti građenja i potvrda na glavni projekt. Povodom zahtjeva tvrtke "Ekološki sistemi" d.o.o. Konzervatorski odjel u Karlovcu izdao je 2011. godine posebne uvjete za rekonstrukciju i građenje male hidroelektrane "Korana 1" Karlovac, na temelju Idejnog arhitektonskog projekta izrađenog od strane Projektnog biroa "Aing" d.o.o. Karlovac. Projektnim rješenjem predviđena je rekonstrukcija postojećeg dijela građevine i postrojenja ispod postojećeg platoa na obali rijeke Korane za malu hidroelektranu, a u skladu sa Studijom glavne ocjene prihvatljivosti, te gradnja nove prizemne građevine iznad postojećeg postrojenja, modernog arhitektonskog izričaja koja će svojim elementima i materijalom pridonijeti kvaliteti i atraktivnosti prostora, maksimalno ostakljenih ploha. Posebnim uvjetima tražena je multimedijalna namjena građevine u funkciji turizma, izložbenog prostora vezanog za povijest elektrane i slične tematike, a tek manji dio unutarnjeg prostora za potrebe hidroelektrane te je zatražena izrada i projekta hortikulturnog uređenja parcele u sklopu šireg projekta uređenja zelene površine između obale i postojeće šetnice. Tema trafo stanice tada je bila otvorena ali ne i konačno definirana, što se u narednim godinama promišljalo zajedno s Gradom Karlovcem o položaju izvan gabarita ovog objekta, pa je glavni projekt sadržavao samo izvedbu kabela od predmetne građevine do postojeće TS u gradu. Tvrtka "Ekološki sistemi" d.o.o. podnijela je 2015. godine ovom Odjelu zahtjev za izdavanja potvrde glavnog projekta za zahvat u prostoru: rekonstrukcija postojećeg dijela građevine i postrojenja ispod platoa na obali rijeke Korane, gradnja nove prizemne građevine iznad postojećeg postrojenja te izvedba SN kabela od objekta male HE do postojećih transformatorskih stanica u Karlovcu. Temeljem izdanih posebnih uvjeta dana 26.07.2012. godine investitoru EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o. Karlovac je izdana Lokacijska dozvola, a 06.02.2014. godine Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole. Koliko mi je poznato 2015. investitoru EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o. Karlovac  izdana je Građevinska dozvola za zahvat u prostoru: rekonstrukcija postojećeg dijela građevine i postrojenja ispod platoa na obali rijeke Korane, gradnja nove prizemne građevine iznad postojećeg postrojenja te izvedba SN kabela od objekta male hidroelektrane do postojećih transformatorskih stanica. U veljači 2018. godine nadležni UO Grada Karlovca izdao je Rješenje o izmjeni građevinske dozvole temeljem kojeg  trgovačko društvo KORANA 354 d.o.o. Zagreb postaje investitor, a u kolovozu 2018. godine nadležni odjel Grada Karlovca je donio Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole.

  Je li neobična praksa da se tek sada javlja zainteresirana javnost koja se buni protiv realizacije ovog projekta?

  -Vrlo je neobično da niti dio organizatora prosvjeda, kao niti ekološke udruge, ne smatraju spornim samu zamisao da turbina i slap opet generiraju električnu energiju, čemu su uostalom povijesno i bile namijenjene, već se iskazuje negodovanje oko same procedure dolaska do građevinske dozvole, odnosno pitanja koncesije. Kroz navedenu vrlo detaljnu kronologiju vidljivo je da se još od 2001. godine analizira mogućnost izgradnje malih hidroelektrana na povijesnim lokacijama starih mlinica, bez mijenjanja zatečenog vodnog režima, i podizanja krune slapa. Procedura ishođenja građevinske dozvole je dugotrajan postupak kroz koji se uvjetuje izrada dugotrajne i izuzetno složene stručne dokumentacije od glavne ocjene s Izvješćem o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu do utvrđivanja složenih konzervatorskih uvjeta koje investitor mora ishoditi. Cilj je da u gradu Karlovcu razvijemo klimu koja nije protiv investitora, koji će imati zakonsku sigurnost koja je nužna za promišljanje o bilo kakvoj investiciji i za bilo kakvo ulaganje, a javno - pravna tijela i stručne službe su tu da utvrde i daju unaprijed cjelovitu lokacijsku informaciju i jasno definiraju sve postupke za bilo koji zahvat u prostoru koji će omogućiti i sudjelovanje kako zainteresirane stručne, tako i šire informacije. Vrlo je neodgovorno izjaviti da u predmetnom postupku postoji izuzetan nedostatak transparentnosti i demokratičnosti kad znamo da su u postupku izmjene i dopune planova te ishođenja same građevinske dozvole, u kojem su sudjelovali brojni stručnjaci kao i javno pravna tijela, i brojne udruge i sva javnost imali mogućnost sudjelovanja kao i davanja primjedbi kroz gotovo 10 godina trajanja ovog projekta.