Prvi Karlovački

Mirjana Pogačić: „Posljednjih godina znatno se povećao broj korisnika osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu“

Autor: Sunčica Laić

17.05.2022

Priče iz Tjednika

Pozivamo sve one koji trebaju savjet ili podršku u organizaciji obitelji, izazovima roditeljstva, partnerskih odnosima da se uključe u grupne programe ili dođu na individualno savjetovanje u Obiteljski centar, poručuje ravnateljica Pogačić

O radu Centra za socijalnu skrb Karlovac, pomoćima koje pružaju, naknadama i uslugama u sustavu socijalne skrbi, razgovarali smo s ravnateljicom Mirjanom Pogačić.

*Koje su sve djelatnosti Centra za socijalnu skrb, odnosno koje sve vrste pomoći pruža?

-Centar za socijalnu skrb pruža pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, postupanjima koja  obuhvaćaju  prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.

Na temelju oko 140 javnih ovlasti  donosi rješenja u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona i drugih  propisa. Inače, područje nadležnosti Centra za socijalnu skrb Karlovac je područje grada Karlovca i Ozlja i općina Draganić, Krnjak, Lasinja, Ribnik, Žakanje, Kamanje i Vojnić s pripadajućim naseljima.

*Kako se odvija rad Centra?

Rad Centra odvija se u odjelima i to u Odjelu za novčana davanja, Odjelu za odrasle osobe i Odjelu za djecu. Poslovi se obavljaju timski.

U Centru  je formiran i tim za udomiteljstvo koji obavlja poslove vezane uz organizaciju udomiteljstva i rad s udomiteljskim obiteljima.

U odjelu za novčana davanja poslovi se obavljaju timski-socijalni radnik-pravnik na poslovima ostvarivanja prava na novčane naknade.

U Odjelu za odrasle osobe poslovi se obavljaju timski socijalni radnik-pravnik i po potrebi psiholog koji se uključuje u slučajevima nasilja u obitelji među odraslim osobama, odnosno u slučajevima kad nisu uključena maloljetna djeca.

U odjelu za odrasle osobe obavljaju se i poslovi skrbništva za ukupno 425 odraslih osoba djelomično lišenih poslovne sposobnosti koje imaju skrbnika.

Osim ovih poslova obavljaju se i poslovi priznavanja usluga u sustavu socijalne skrbi za odrasle osobe, smještaj, pomoć u kući, boravak i organizirano stanovanje.

U Odjelu za djecu poslovi se obavljaju timski-socijalni radnik-pravnik-psiholog-socijalni pedagog.

Obavljaju se i poslovi vezani uz brak, odnose roditelja i djece, roditeljsku skrb, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, mišljenje o mjerama u nadležnosti odlučivanja suda.

*Je li se posljednjih godina povećao obim poslova Centra?

-Posljednjih godina osim povećanja obima poslova osjeti se i povećanje složenosti poslova na svim odjelima i podružnicama, a naročito u radu s odraslim osobama i na poslovima obiteljsko-pravne zaštite.

*Koliko osoba godišnje zatraži savjete i pomoć u Centru?

-Teško je točno odrediti koliko osoba godišnje potraži pomoć i savjet u Centru. Broj korisnika je egzaktan i provjerljiv kroz izvješća o broju ostvarenih novčanih naknada ili zatraženih mjera socijalne zaštite odraslih osoba i djece.

U urudžbenom zapisniku ovog Centra u prošloj je godini otvoreno 3.747 izvanupravnih predmeta i 4.896 upravnih predmeta.

Sve je manji broj korisnika naknada koji su radno sposobni

*Koje su sve naknade propisane u sustavu socijalne skrbi?

Zakon o socijalnoj skrbi propisuje razne novčane naknade u sustavu socijalne skrbi.

Jedna od njih je zajamčena minimalna naknada. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanom Zakonom. Trenutno ovu naknadu prima 772 kućanstva i samaca, odnosno ukupno 1.395 osoba. Ovo je najmanji broj korisnika ove vrste pomoći što je pokazatelj ciljanosti pomoći potrebitima uz mogućnost kontinuiranog praćenja socio ekonomskog statusa korisnika. Isto tako sve je manji broj korisnika koji su radno sposobni, što je isto pokazatelj promjena na tržištu rada.

Propisana je i naknada za troškove stanovanja. Pravo na tu naknadu priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Ovu naknadu korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznaju gradovi i općine sukladno prebivalištu.

Nadalje, propisana je i naknada za ugroženog kupca energenata. Pravo na tu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor. Preko Centra za socijalnu skrb pravo na ovu naknadu imaju svi korisnici zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine koji nisu na smještaju, hrvatski branitelji korisnici opskrbnine i korisnici nacionalne naknade. S rješenjem u poslovnici FINA-e računi za struju i grijanje umanjuju se za ukupno do 400 kuna.

Omogućena je i naknada za osobne potrebe, a pravo na nju priznaje se djetetu polazniku osnovne škole i djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

Nadalje, dodjeljuje se i jednokratna naknada, a pravo na nju priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Godišnje Centar za socijalnu skrb Karlovac zaprimi i riješi oko 1.200 zahtjeva za ovu pomoć. U prva četiri mjeseca ove godine odobreno je ukupno 426 ovih vrsta naknade. Napominjemo da pravo na ovu naknadu imaju i osobe izbjegle iz Ukrajine pod istim uvjetima kao i svi drugi građani RH.

Također, propisana je i naknada za pogrebne troškove. Pravo na tu naknadu priznaje se osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe  koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i  koja je u trenutku smrti bila korisnik  prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja centra.

Sljedeća je naknada za redovito studiranje. Korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u iznosu od 2.000 kn mjesečno.

Jedna od naknada je i plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu. Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo, u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

Među naknadama propisana je i osobna invalidnina, a pravo na nju priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen teški stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Ova naknada iznosi 1.700 kuna mjesečno i trenutno ju koristi 605 korisnika

Omogućen je i doplatak za pomoć i njegu koji se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Ovo pravo u punom iznosu je 600 kuna, a u smanjenom opsegu je 420 kuna mjesečno. Trenutno u CSS Karlovac ovo pravo koristi 1.240 korisnika.

A među ukupno 11 naknada je i ona pod nazivom status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, a pravo na taj status priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen, ili je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Osobe u statusu njegovatelja primaju naknadu u iznosu od 4.000 kuna mjesečno kao i plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Trenutno u CSS Karlovac ovaj status ima 86 osoba.

Za sve ove naknade Centar Karlovac za svoje područje nadležnosti i korisnike isplaćuje oko pet milijuna kuna mjesečno. Posljednjih godina znatno se povećao broj korisnika osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu. Ovo su naknade koje korisnici radi težine oštećenja zdravlja mogu koristiti često neovisno o visini prihoda. Ove naknade namijenjene su korisnicima radi povećanih troškova života koje iziskuju liječenje i invaliditet.

Osnovan Zavod za socijalni rad u čijem sastavu će biti svi Centri

*A koje vrste socijalnih usluga Centar nudi?

-Centar za socijalnu skrb odlučuje i o priznavanju prava na usluge u sustavu socijalne skrbi. Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici.

Prva socijalna usluga sadrži inicijalni razgovor, informiranje korisnika o pravima i pružateljima usluga, primjenu instrumenata za procjenu općih rizika za dobrobit djeteta i iniciranje žurnih intervencija u slučaju ugrožene sigurnosti i/ili osnovnih životnih potreba korisnika.

Prvu socijalnu uslugu pruža stručni radnik Centra prilikom prvog kontakta s korisnikom kojemu nije priznato pravo u sustavu socijalne skrbi, odnosno nije poduzeta mjera ili radnja iz nadležnosti Centra.

Osim ove vrste usluga, Centar za socijalnu skrb pruža ili priznaje pravo na uslugu kod drugih pružatelja usluga za uslugu sveobuhvatne procjene i planiranja, savjetovanje, stručnu procjenu, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak i organizirano stanovanje.

Neke od ovih usluga su nove, propisane novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu u veljači 2022.godine.

Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi očekuju nas i velike promjene u organizacijskom smislu. Osnovan je Zavod za socijalni rad u čijem sastavu će ubuduće biti svi Centri za socijalnu skrb kao podružnice.

U tijeku provođenje projekta „Obitelj u centru“

* Koje projekte trenutno provodite?

-Podružnica Obiteljski Centar trenutno provodi projekt ESF „ Obitelj u centru“ uz Ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike te uz pomoć Razvojne agencije Karlovačke županije u vrijednosti od 1.800 000,00 kuna.

Ovim projektom jačaju se stručni i infrastrukturni kapaciteti Obiteljskog centra jer je novim Zakonom o socijalnoj skrbi propisano odvajanje Obiteljskog centra u zasebnu ustanovu od 1. siječnja 2023. godine.

O svim programima u okviru ovog projekta, a koji su namijenjeni obitelji, roditeljima kao i svim drugim korisnicima možete se informirati na web stranici ili neposredno u obiteljskom Centru. Pozivamo sve one koji trebaju savjet ili podršku u organizaciji obitelji, izazovima roditeljstva, partnerskih odnosima da se uključe u grupne programe ili dođu na individualno savjetovanje.

Informacije o svim navedenim naknadama i uslugama kao i poslovima u nadležnosti mogu se dobiti u Prijemnom uredu Centra osobno, svaki radni dan osim četvrtka od 8 do 13 sati ili na telefon 047/414-011. Svi podaci i kontakti Centra i podružnica nalaze se na web stranici Centra.

*Koliko imate zaposlenih djelatnika i kojih sve profila?

-Ukupno je u podružnicama i Centru zaposleno 55 radnika. Od toga je 46 zaposlenika sa VSS (7 pravnik/ca, 6 psiholog/ca, 2 socijalna pedagoga/ica i 31 socijalni radnik/ca), te 9 administrativno-tehničkih radnika.

*Nedostaje li vam kadrova i ukoliko da, kojih?

-Sukladno trenutno važećem Pravilniku o sistematizaciji poslova nedostaje još ukupno 9 stručnih radnika.