Prvi Karlovački

Dopis predstavnicima suvlasnika u zgradama povodom uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom

Autor: Ivica Pilaković

11.07.2022

Karlovac

S obzirom da nam je infomiranje građana o svim našim aktivnostima vrlo bitno, započinje Čistoća svoj medijsko priopćenje, a pogotovo sada kad se uvodi novi sustav gospodarenja otpadom, putem upravitelja zgrada uputili smo predstavnicima suvlasnika u zgradama kolektivnog stanovanja dopis u kojem ih informira o toj aktualnoj temi, kažu.

U dopisu predstavnike suvlasnika iz Čistoće informiraju o uspostavi infrastrukture za odvajanje otpada, kategorijama korisnika, strukturi cijene. Također skreću pažnju kako građani pazeći na broj pražnjenja spremnika mogu utjecati na ukupnu cijenu svog računa, odnosno, što je manji broj odvoza, manji je iznos varijabilnog dijela cijene, odnosno ukupne cijene.

Nadalje, preporučuju im da, gdje god je to moguće, u funkciju stave smetlarnike. Naime, na taj način će najbolje moći kontrolirati količinu otpada odnosno omogućiti da miješani komunalni otpad u spremnike odlažu isključivo stanari te zgrade. Kao drugi način na koji mogu utjecati na to da samo oni odlažu u spremnik koji je namijenjen njihovoj zgradi, predlažu da spremnike osiguraju lokotom i lancem. Istovremeno, Čistoća radi na iznalaženju i drugih načina zaštite spremnika o čemu će pravovremeno izvijestiti.

U dopisu Čistoća podsjeća kako, osim mogućnosti utjecanja na varijabilni dio cijene, građani imaju mogućnost i umanjiti svoj mjesečni račun za 5 kn (bez PDV-a), ukoliko u obračunskom razdoblju na koje se račun odnosi najmanje dva puta za odvajanje komunalnog otpada koriste reicklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište.

U dopisu također podsjećaju i na određene obveze građana vezano za spremnike i odvajanje otpada, a čije nepridržavanje povlači za sobom ugovornu kaznu, definiranu Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca. Građani se tako mole da vode računa o pravilnom odvajanju otpada te da spremnike koriste na način koji neće dovesti do njihovog oštećenja. Podsjećaju i da spremnici na dan odvoza moraju biti dostupni za pražnjenje njihovom specijalnom komunalnom vozilu: ovisno o količini otpada u spremnicima, odnosno hoće li biti puni ili približno puni, suvlasnici će sami odlučiti kada će spremnici biti spremni za pražnjenje, no naravno, moraju voditi računa o danu odvoza.

Ovim putem još jednom pozivamo građane da odvajaju otpad, završavaju ovim riječima svoje priopćenje. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o odvajanju otpada, ali i općenito o novom sustavu gospodarenja otpadom, moguće ih je kontaktirati na: 047/601-494, a pitanja se mogu uputiti i na e-mail reklamacije@cistocaka.hr