Nabava usluge izrade dokumentacije o nabavi potrebne za uspostavu cjelovitog sustava

Centar za gospodarenje otpadom Kodos proveo otvoreni postupak javne nabave

VIŠE IZ RUBRIKE

    Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS, uspješno je proveo otvoreni postupak javne nabave, u cilju nabave usluge Izrade dokumentacije o nabavi potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina Gora. Procijenjena vrijednost nabave za izradu navedene dokumentacije bila je 620.000,00 kuna, bez PDV-a, i u cijelosti je financirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U roku za dostavu ponuda pristigle su dvije valjane ponude. Odlukom o odabiru, kao ekonomski najpovoljnija ponuda, odabrana je ponuda trgovačkog društva MAXICON iz Zagreba, čija cijena ponude iznosi 540.000,00 kuna, bez PDV-a. Konačni rezultat aktivnosti predviđenih ovom uslugom je izraditi svu potrebnu dokumentaciju za nadmetanje koja će biti osnova za provođenje postupaka javne nabave definiranih Studijom izvedivosti te Aplikacijom za financiranje projekata putem EU fondova. Natječajna dokumentacija za provedbu Aplikacijom predviđenih investicijskih projekata mora biti izrađena sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima po FIDIC ugovornim predlošcima za projekte sufinancirane sredstvima EU.