Prvi Karlovački

Zamjetan je pozitivan trend u povećanju količine u spremnicima odvojeno prikupljenog papira i kartona te plastike

Autor: Branko Obradović

20.11.2020

Karlovac

Koncem ove odnosno početkom iduće godine Čistoća Karlovac očekuje dolazak još 22.100 spremnika manjeg volumena

Tijekom srpnja i početkom kolovoza ove godine Čistoća Karlovac je za zgrade kolektivnog stanovanja postavila 250 kontejnera za papir i karton te 250 kontejnera za plastiku, volumena 1.100 litara. Riječ je o kontejnerima nabavljenim u sklopu Projekta Grada Karlovca Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca. Rezultati postavljanja spremnika već su sada vidljivi, zamjetan je pozitivan trend u povećanju količine u spremnicima odvojeno prikupljenog papira i kartona te plastike. U listopadu je u plavim spremnicima prikupljeno 78.180 kg papira i kartona odnosno 19.890 kg više nego u kolovozu. Količine prikupljene plastike u žutim spremnicima također su veće: u kolovozu je prikupljeno 21.380 kg, a u listopadu 4.390 kg više. Koncem ove odnosno početkom iduće godine očekuje se dolazak još 22.100 spremnika manjeg volumena, također u sklopu Projekta, i to 10.500 za papir i 10.500  tisuća za plastiku te 1.100 spremnika za bio otpad, koji će biti podijeljeni zgradama kolektivnog i pojedinačnog stanovanja. Cilj svih ovih aktivnosti je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada, odnosno građanima stvoriti mogućnost odvajanja papira i plastike na kućnom pragu, što će doprinijeti i smanjenju količine miješanog komunalnog otpada na brdu Odlagališta na Ilovcu.