Prvi Karlovački

“Za nas je ovaj prostor budućnost grada Karlovca”

Autor: Branko Obradović

19.06.2020

Karlovac

Gradonačelnik Damir Mandić o bivšoj vojarni u Luščiću

Karlovčani sa zanimanjem prate događanja vezana uz bivšu vojarnu u Luščiću, jer bi po mnogima to trebao postati vrlo važan dio grada. U Gradu Karlovcu su vrlo zadovoljni kako je njihov rad i zalaganje na projektu urbane obnove prostora bivše vojarne Luščić pokazao prve rezultate. Nakon što je Grad Karlovac postao vlasnik dijela bivše vojarne, stekli su se uvjeti da pokrenemo proces planiranja i uređenja tog prostora. O toj temi razgovarali smo s karlovačkim gradonačelnikom Damirom Mandićem.

Proveden je natječajni proces EUROPAN-a 15, jeste li zadovoljni dobivenim rješenjima?

-Natječajem EUROPAN 15 dobili smo viziju uređenja i prenamjene prostora bivše vojarne Luščić. Proces EUROPANA odabrali smo s razlogom i iz toga dobili najvažnije benefite – interdisciplinarnost procesa, sudjelovanje mladih stručnjaka, primjenu drugačijih pristupa u rješavanju prostornih problema te u konačnici odmak od poznatog i uvriježenog. Vojarna Luščić, do sada zanemareni prostor, ali iznimne vrijednosti obzirom na svoj položaj, ima snažan potencijal upravo zbog neposredne blizine atraktivnih područja i dinmičkih sadržaja. Ovim procesom dobili smo rješenja koja nude nove načine korištenja prostora i tipologije stanovanja na tragu novog urbaniteta, a koja nude i čitav raspon odgovora kako ovaj zapušteni prostor uključiti u složene razvojne procese grada, vodeći računa i o mobilnosti, infrastrukturnoj povezanosti, povijesnoj slici grada, vizurama, ali i strateškim opredjeljenjima Grada prema tehnološki inovativnim rješenjima i korištenju obnovljivih izvora energije.

U kojem obimu se može primijeniti prvonagrađeni rad?

-Namjera Grada Karlovca je da u suradnji s EUROPANOM kao provoditeljem natječaja i nagrađenim autorskim timom istraži mogućnost prilagodbe prvonagrađenog rada formalnom, propisima zacrtanom procesu izrade urbanističkog plana uređenja. U procesu izrade plana želimo implementirati sve kvalitetne odrednice nagrađenog rješenja uređenja prostora bivše vojarne. Izazov predstavljaju uočeni problemi koji mogu predstavljati buduća ograničenja prilikom planiranja i provedbe urbanističkog plana, a koji uglavnom proizlaze iz društveno-ekonomske stvarnosti, koja učestalo prijete nemogućnošću realizacije rješenja koja nadilaze prosječnost. Mi se želimo pobrinuti da se to u ovom slučaju ne dogodi.

Što sve donosi u taj prostor prvonagrađeni rad?

-Prema nagrađenoj viziji prenamjene bivše vojarne Luščić, radi se o prostoru koji ima potencijal postati prostorom u kojem će biti moguć suživot stanovanja, javnih funkcija i naprednih oblika produktivnosti što je i bio zajednički nazivnik natječajnog ciklusa EUROPAN 15. U ovom slučaju produktivnost su nova znanja, tehnologije, istraživanja i inovacije koji će oplemeniti život u gradu i uklopiti se u našu viziju grada ugodnog življenja kojeg odlikuje očuvana priroda i obilje zelenila. S obzirom da smo pokrenuli projekt korištenja geotermalnih potencijala bit će poseban izazov pronaći kako ih u budućnosti iskoristiti u prostoru vojarne Luščić. Prvonagrađeno rješenje nastoji istaknuti činjenicu prema kojoj je ambijent bivše vojarne, u slici i percepciji grada zapravo već sada infrastrukturno opremljena “šuma” idealna za rekreacijsko korištenje. Ovim radom Luščić je prepoznat kao idealna lokacija za novi oblik produktivnosti – umnu produktivnost, istraživački hub u gradu, živ i aktivan grad unutar grada. Smješten nasuprot povijesnoj jezgri Zvijezdi, na neki način on nastoji funkcionirati kao njena suprotnost.

Iako je Luščić planiran kao nova zona mješovite namjene u kojoj su predviđeni javni i istraživački sadržaji te stanovanje, još je važnije da je planiran kao neobičan prostor nalik šumi, sustav koji je hibrid prirodnog i umjetnog, u kojem je impertiv zadržavanje postojećeg visokog zelenila i sadnja novog drveća, kako bi se osigurao prirodan okoliš.

U širem kontekstu, rad se fokusira na uvođenje mreže novih tokova kroz grad, kojom se povezuju brojna važna čvorišta i točke u gradu, kao što su povijesna cjelina, obale rijeka, javna kupališta, tržnica i slično.

U kojem je postotku u prvonagrađenom radu zastupljeno zelenilo?

-Zelenilo je inspiracija i neodvojivi dio osnovnog koncepta. Kako se na lokaciji nalaze i ostaci šume, ogranci Kozjače te crnogorična šuma i grupe bjelogoričnog drveća, plan je sačuvati visoko zelenilo i posaditi novo drveće, kako bi se oformio prirodan, šumski omotač oko središnje čistine – trga na kojem su planirani javni sadržaji. Višestambene zgrade smještene su unutar šumolikog krajolika. Postojeće i planirano zelenilo u sinhronizaciji su s okolnim krajolikom i umreženi s ostalnim perivojnim i krajobraznim prostorima grada sukladno GUP-om planiranom konceptu perivojnog uređenja grada. Želimo zadržati situaciju u kojoj je moguće grad prohodati prateći zelene perivojne poteze s ciljem da integriramo zelene poteze u jedinstvenu mrežu. Karlovac je grad po mjeri čovjeka, rahle gradnje, prepun praznina i zelenih zona. Grad je to već sada ugodan za život.

Koja je Vaša vizija vojarne Luščić u budućnosti?

-Nakon što je Grad Karlovac postao vlasnik dijela bivše vojarne Luščić, stekli su se uvjeti da pokrenemo proces planiranja i uređenja tog prostora. Prostorni potencijal ovog neprimjereno korištenog područja godinama je čekao da bude prepoznat i iskorišten. Sada, kada smo pribavili urbanističko arhitektonski koncept- viziju preobrazbe prostora vojarne Luščić, proces preobrazbe konačno može i formalno započeti. Proces je to koji će dugo trajati. U sljedećoj fazi očekuje nas izrada polazišta i odluke o izradi urbanističkog plana uređenja. Po donošenju urbanističkog plana, prostor će biti spreman za pripremu zemljišta, nova ulaganja i nove projekte, od kojih će koristi imati cijeli grad. Za nas je ovaj prostor budućnost grada Karlovca.

Dio objekata u bivšoj vojarni dali ste na određeno vrijeme udrugama i sportskim klubovima. Ti objekti su uređeni, kakva je njihova sudbina?

-Vlada Republike Hrvatske je dana 6. prosinca 2018. godine donijela Odluku o darovanju Gradu Karlovcu dijela bivše vojarne ”Luščić , pod oznakom kč.br. 2185/1 k.o. Karlovac II, a ugovorom o darovanju Grad Karlovac je obvezan da za darovanu nekretninu donese Urbanistički plan uređenja sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca (GG 10/02, 05/10, 6/11), u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora o darovanju. Sukladno Odluci  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupku  dodjele nekretnina  u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama („Glasnik Grada Karlovca“ br. 15/16, 1/19) dio prostora, koji je u vlasništvu Grada, je dan na korištenje udrugama, ali na određeno vrijeme do donošenja Urbanističkog plana uređenja područja bivše vojarne Luščić, odnosno najduže do 31. listopada 2022. godine, i to u svrhu provođenja programa i projekata od interesa za Grad Karlovac, obavljanjem registriranih djelatnosti korisnika. Na temelju ugovora o korištenju korisnici su obvezani dodijeljeni prostor namjenski upotrebljavati i održavati u urednom stanju, sigurnom za korištenje te se o istima brinuti pažnjom dobrog gospodarstvenika. Korisnici mogu o svom trošku sanirati dodijeljeni prostor u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta korištenja, u okviru postojeće namjene, te obavljati radove tekućeg održavanja predmetnog prostora.

Dio vojarne i dalje se devastira, odvozi se materijal, pa su neki objekti postali opasni. Hoće li taj dio vojarne biti očišćen?

-To iziskuje velika financijska sredstva. Za sada su postavljeni znakovi upozorenja i naši komunakni redari redovito vrše kontrolu tog područja. Vjerujemo kako ćemo ubro uspjeti riješiti i taj problem.

Foto: Dinko Neskusil

Autor: Branko Obradović