"Što te žulja?" emisija je koja sluša probleme građana i pokušava ih riješiti. Svakog utorka i četvrtka od 10:15 sati slušaj na 90,1.

Što te žulja? Tema: Podjela socijalnih naknada osobama s invaliditetom

VIŠE IZ RUBRIKE

  Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji Što te žulja? na Prvom karlovačkom.

   

  Pitanje:

  Moja se primjedba odnosi na odjel Karlovačke županije koji brine o zdravstvu i socijalnoj skrbi. Nikoga ne okrivljujem što se socijalnih pomoći tiče, ali imam osjećaj da se one nepravedno dijele pa bih molio Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da pošalje kontrolu u Karlovačku županiju. Imam sina i suprugu, osobu s invaliditetom i znam da imaju pravo na socijalnu pomoć. Živim sada od socijalne pomoći u iznosu od 480 kuna minimalne novčane naknade. Pozivam inspekciju da provjeri kako se dijeli ta socijalna pomoć u Županiji.

  Odgovor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

  Iz upita slušatelja razvidan je prigovor na Upravni odjel Karlovačke županije za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno nezadovoljstvo načinom podjele socijalnih naknada osobama s invaliditetom.

  Budući da slušatelj nije precizirao na koje socijalne naknade misli, a također nisu razvidni ni osobni podaci slušatelja, u nastavku ćemo ukratko informirati slušatelja o načinu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije.

  Osobe s invaliditetom u velikom broju su korisnici prava i usluga unutar sustava socijalne skrbi, putem centara za socijalnu skrb. Način ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi propisan je Zakonom o socijalnoj skrbi. Jedinica područne (regionalne) samouprave (županija), odnosno Grad Zagreb, obvezna je osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrijeva pri čemu surađuje s centrima za socijalnu skrb budući je uvjet za ostvarivanje navedenog prava da je samac ili obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade.

  Jedinica lokalne samouprave (općina, grad) nadležna je za odobrenje naknade za troškove stanovanja, budući se radi o pravu koje je propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi upravni nadzor nad radom centra za socijalnu skrb, jedinica lokalne i područne (regionalne) i drugih pravnih osoba koje odlučuju o pravima iz socijalne skrbi.

  Međutim, smatramo važnim napomenuti da osim prava i usluga koje su propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, određeni broj gradova i općina osobama s invaliditetom putem svojih tzv. “socijalnih programa“ omogućuju korištenje prava i usluga koji su iznad standarda propisanih navedenim zakonom, koje ovo ministarstvo ne nadzire.

  Također, temeljem Statuta Karlovačke županije i Odluke o izvršenju Proračuna Karlovačke županije župan donosi odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih potpora socijalno ugroženim građanima iz Proračuna Karlovačke županije. Odlukama su propisani uvjeti dok ostvarenje naknade te visina naknada ovisi o osiguranim sredstvima odnosno o prilivu sredstava u Proračun o čemu odlučuje Povjerenstvo koje imenuje župan, na što ovo Ministarstvo nema utjecaj.

  Upućujemo slušatelja da se s povjerenjem obrati centru za socijalnu skrb gdje će ga informirati o pravima koja osoba s invaliditetom može ostvariti u sustavu socijalne skrbi. Također, upućujemo ga na obraćanje udrugama osoba s invaliditetom koje se financiraju iz više izvora. Dodjela sredstava iz navedenih izvora udrugama se dodjeljuju putem natječaja i/ili javnih poziva sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.