Tvrtka Čistoća

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u listopadu

VIŠE IZ RUBRIKE

Odvajanje otpada

Danas će mobilno reciklažno dvorište biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Mahično, a potom i MO Pokupska Dolina.

Kako obavještavaju iz tvrtke Čistoća, mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu.

Danas će biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Mahično, a potom i MO Pokupska Dolina.

U utorak 10. listopada, opasni i neopasni otpad moći će u mobilno reciklažno dvorište odložiti prvo stanovnici iz naselja s područja MO Rečice, a zatim i MO Šišljavić.

U srijedu, 11. listopada, mobilno reciklažno dvorište je u MO Zadobarje, a potom isti dan prelazi u MO Gornje Stative, dok je u četvrtak 12. listopada na području MO Tušilović, a potom isti dan u Cerovcu Vukmanićkom.

Detaljan plan mobilnog reciklažnog dvorišta za cijeli listopad, sa datumima, lokacijama i satnicom je na www.cistocaka.hr

Također, za svaki gore pojedinačno navedeni mjesni odbor Plan mobilnog reciklažnog dvorišta je i u Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada do kraja 2023. godinu.

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti u previđeno vrijeme odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati.

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada koje građani mogu odložiti bez naknade i to:

-neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i

-opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema.)