Prostor uz autocestu A-1 veliki je plus u privlačenju investitora

Radovi već nagodinu: Bit će to najveća poslovna zona u Karlovcu od 71,4 hektara

VIŠE IZ RUBRIKE

Radovi 2025.

U Poslovnoj zoni Selce prvi korak je izgradnja infrastrukture

Poslovna zona Selce jedan je od većih projekata karlovačke gradske vlasti, a radi se o prostoru od 71,4 hektara uz autocestu A-1 što je veliki plus u privlačenju investitora, a trenutno se rješavaju imovinsko pravni odnosi za potrebe prometnice za Zonu.

Rješavanje imovinskopravnih odnosa za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava – izgradnja pristupne prometnice Selce obuhvaća 84 nekretnine, za koje je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose budući se nalaze u privatnom vlasništvu.

Riješeno je, što zaključenim kupoprodajnim ugovorom, što rješenjima o izvlaštenju, 56 nekretnina, a postupak izvlaštenja vodi se još za 28 nekretnina ispred nadležnog odjela Karlovačke županije.

Kako doznajemo iz gradske uprave za svaku nekretninu ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo radi pojedinačnu procjenu zemljišta i cijene su od 14,10 €/m2 do 18,50 €/m2, ovisno o namjeni i kategoriji zemljišta.

-Zona Selce osnovana je Odlukom Gradskog vijeća u ožujku 2021. godine. Osnivač je Grad Karlovac.  Tom Odlukom utvrđen je njen obuhvat (popis katastarskih čestica) i namjena. Zona ima gospodarsku namjenu: poslovna - pretežito uslužna - poslovno-prodajna (trgovačka) - komunalno-uslužna (servisna) K1 K2 K3, Gospodarska namjena - proizvodna pretežito zanatska (obrtnička) I2 i mješovita namjena-pretežito stambena M12. Zona je upisana u Registar poduzetničke infrastrukture Republike Hrvatske (JRPI) pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Upis u JRPI je preduvjet za mogućnost konkuriranja i prijave na natječaje radi korištenja sredstava Ministarstava kojima se sufinancira razvoj infrastrukture u poduzetničkim zonama, te EU sredstava, napominju u Gradu.

Prvi korak je izgradnja infrastrukture i tu se krenulo s rješavanjem imovinsko- pravnih odnosa odnosno otkupom čestica za prometnicu.

Nakon rješavanja komunalne infrastrukture i omogućenog pristupa česticama u zoni, postoji više načina na koji će poduzetnici moći ući u zonu. Poduzetnici sami mogu otkupljivati zemljište za svoje potrebe, a postoji i mogućnost da Grad Karlovac krene u otkup čestica sam ili s nekom tvrtkom koja se bavi investicijama.

Nakon što se otkupi zemljište, kreće njegovo uređenje i gradnja u skladu s dokumentima prostornog uređenja. Za Zonu Selce već je  izrađen temeljni dokument, a to je Urbanistički plan uređenja Gospodarsko – servisni predio Selce i dostupan je na mrežnim stranicama Grada Karlovca. Ovim dokumentom uređena su sva bitna pitanja Zone.

Za izgradnju prometnice u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko-servisnog predjela Selce s pratećom infrastrukturom izdana je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada glavnog projekta. Nakon ishođenja građevinske dozvole i završetka postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, planirano je započeti s radovima 2025. godine.