Free Korana river

Počinje projekt identifikacije barijera na rijeci Korani 

VIŠE IZ RUBRIKE

Ekologija

Projekt zajedno provode Zelena akcija, udruga Eko Pan iz Karlovca i BIOTA d.o.o.

U okviru projekta „Free Korana river“ bit će mapirane i kategorizirane sve barijere u slivu rijeke   Korane, s krajnjim ciljem postavljanja temelja za njihovo buduće uklanjanje.

Projekt zajedno provode Zelena akcija, udruga Eko Pan iz Karlovca i BIOTA d.o.o.

Rijeka Korana ima značajnu ekološku vrijednost zbog čega je čitav njezin tok, od izvora u Plitvičkim   jezerima do ušća u Kupu kod Karlovca, uvršten u neku od nacionalnih ili EU (mreža Natura 2000)   kategorija zaštite. Sliv Korane dom je raznim migratornim vrstama riba, kao i drugim slatkovodnim   organizmima od kojih su mnogi ugroženi na nacionalnoj i/ili EU razini. Međutim, barem 27 barijera   ometa njen tok, negativno utječući na bioraznolikost i predstavljajući prepreku poboljšanju njenog   ekološkog statusa. 

U sklopu projekta će sve postojeće barijere biti mapirane i kategorizirane s obzirom na utjecaj na   bioraznolikost i razinu prioriteta za uklanjanje. Uz ovaj terenski rad, bit će organiziran i niz sastanaka s  relevantnim dionicima kako bi im se predstavili ciljevi projekta, prikupila njihova mišljenja i osigurala  potpora za buduća uklanjanja barijera. Rijeke općenito predstavljaju neka od bioraznolikošću najbogatijih, ali i najugroženijih staništa na svijetu.  Izgradnja umjetnih barijera jedan je od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Naime, fragmentiranjem toka  negativno utječu na migratorne vrste riba i drugih organizama, priječe normalni protok sedimenta,   mijenjaju fizikalno-kemijske karakteristike vode i utječu na hidrološki režim okolnih područja.  

Svijest o važnosti zaštite rijeka i vraćanju slatkovodnih ekosustava u izvorno stanje rezultirala je rastućim  pokretom za uklanjanje barijera, a takav tip djelovanja posljednjih godina ima sve jaču potporu na razini  službenih politika EU-a. Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine kao jedan od glavnih ciljeva  postavlja obnovu 25.000 km rijeka slobodnog toka. S obzirom na to da će države članice prvo morati  identificirati i kategorizirati barijere, prije njihova uklanjanja, provedba ovog projekta direktno će  doprinijeti ostvarivanju ovog cilja u Hrvatskoj.  

Projekt financira European Open Rivers Programme, nizozemska zaklada posvećena obnovi rijeka.  

Projekt će trajati do veljače 2025. godine.