Prvi Karlovački

Objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije

Autor: Marta Marinović

22.07.2021

Županija

Županijska skupština je na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine donijela Odluku o pokretanju izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije. Time se pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije na mandatno razdoblje od tri godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.

Danas objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije. Prijedlog kandidata podnosi se u roku petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva odnosno najkasnije do četvrtka, 5. kolovoza 2021. godine.

Savjet mladih Karlovačke županije savjetodavno je tijelo Županijske skupštine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Karlovačke županije. Kandidirati se mogu osobe u dobi od 15 do 30 godina s prebivalištem ili boravištem na području Karlovačke županije, a članove bira Županijska skupština Karlovačke županije. Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Kandidaturu za članove i zamjenike članova Savjeta ističu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Karlovačke županije: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih.

Više informacija o pozivu možete naći na mrežnim stranicama Karlovačke županije.