Grad Karlovac

Norvežani predstavili iskustva u korištenju obnovljivih izvora energije

VIŠE IZ RUBRIKE

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

14 karlovačkih ustanova na krovovima ima solarne elektrane

Partneri iz Norveške na trećoj radionici u okviru Solarike predstavili su Karlovčanima najnovija iskustva u korištenju obnovljivih izvora energije s naglaskom na solarnu. Održana je jučer u OŠ Grabrik, jednoj od gradskih ustanova na čijem je krovu zahvaljujući ovom projektu postavljena solarna elektrana, navode iz Grada.

Bila je ovo treća u nizu bilateralnih radionica s projektnim partnerom iz Norveške na kojoj je Erik Eid Hohle iz  Međunarodne zaklade Energy Farm  predstavio najnovija iskustva vezana uz korištenje obnovljivih izvora energije s naglaskom na solarni potencijal i mogućnosti.

Radionica je održana s korisnicima projekta i planirana je u okviru provedbe projekta Solarizacija ustanova Grada Karlovca - SolariKA koji financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem bespovratnih sredstava EGP-a za razdoblje 2014. do 2021. u okviru programa Energija i klimatske promjene uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske.

Lokacija je prigodno odabrana obzirom da je na krovu OŠ Grabrik postavljena solarna elektrana snage  54kwh koja je u potpunosti funkcionalna i koja radi u trajnom pogonu.

Osim projektnog partnera iz Norveške na radionici su aktivno sudjelovali i predstavnici Grada i ustanova na kojima su postavljene solarne elektrane.

To su sve objekti kojima je Grad vlasnik ili osnivač, a radi se o dječjim vrtićima Dubovac, Mahično, Turanj, Švarča, Gaza, Grabrik i Rakovac, te osnovnim školama Grabrik, Mahično, Švarča, Rečica, Dubovac i Turanj, kao i Hostelu Karlovac u Selcu, na koje su ugrađene solarne elektrana koje proizvode električnu energiju za vlastite potrebe.

Voditelj projekta Robert Vodopić je zaključno prezentirao postignute rezultate i indikatore, te posebno istaknuo dodanu vrijednost implementacije ovakvih projekta čime doprinosimo većoj energetskoj neovisnosti, smanjujemo emisiju CO2, te povećavamo korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj projekta je Grad Karlovac, a ukupna vrijednost projekta 447.437 eura, od čega su bespovratna sredstva 380.322 eura ili 85 % ukupne vrijednosti projekta. Projekt je započeo 24.05.2022. godine i završava 31.03.2024. godine. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije ostvareno je kroz implementaciju 14 pilot projekata gdje su u svrhu samoopskrbe izgrađene i stavljene u funkciju solarne elektrane ukupne snage 0,45 MW.

Realizacijom projekta ostvareno je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 456,35 MWh, uz smanjenje emisije CO2 od 72,38 t/god. Ciljne skupine projekta SolariKA su vlasnici i korisnici nekretnina na kojima se provode infrastrukturne aktivnosti, Grad Karlovac kao institucija te građanstvo, naveo je Vodopić.

Na radionici je zaključeno da treba i u budućnosti nastaviti bilateralnu suradnju, kao i  razmjenu stečenih znanja i iskustava među projektnim partnerima.