Prvi Karlovački

Mjesni ogranak HNS-a Borlin poručuje gradonačelniku: Zašto se ide u novu izgradnju, kad ima važnijih problema, npr. D6

Autor: Ksenija Begović

07.07.2022

Politika

Mjesni ogranak HNS-a uputio je pismeni zahtjev gradonačelniku Damiru Mandiću, kako kažu u priopćenju, “potaknuti viješću da je Grad Karlovac potpisao ugovor s Društvom arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) za uslugu izrade urbanističko-arhitektonske i hortikulturne (pejzažne) stručne podloge za Urbanistički plan uređenja Borlin – Kupa, u iznosu od 99.750,00 kuna”.

Zašto se kreće u nove projekte izgradnje na Borlinu kada ima mnogo važnijih problema koje treba odraditi npr. završetak rekonstrukcije D6 i dobivanje uporabne dozvole, rekonstrukcija Žumberačke ulice, rekonstrukcija ostalih ulica na Borlinu, izgradnja nasipa iz smjera Brodarci prema Karlovačkoj pivovari, izmjene vodnih priključka po kućanstvima.

Smatramo da je neprikladno da pokrećete nove projekte bez javne rasprave na Borlinu s mještanima Borlina te ovim putem tražimo maksimalnu suradnju sa građanima Borlina i MO HNS-a Borlin. Imamo još jako puno upita te Vas ovim putem tražimo sastanak u MO Borlin, pitaju u priopćenju koje potpisuje predsjednik Mjesnog ogranka HNS-a Borlin Kristian Kiseljak.

Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora gradskoj vlasti HDZ-a služe samo kao alibi zakonskih pokrića javnog savjetovanja nakon što već plate i izrade projekt, a u ne malo slučajeva kad već za projekt ishode potrebne dozvole. Tada na formalnom predstavljanju projekta niti ne mogu uvažiti svrsishodne primjedbe građana koji žive na području provedbe projekta.

Upravo zbog toga HNS grada Karlovca se zalaže za građansko sudjelovanje kao temelj razvoja grada Karlovca na principu „odozdo prema gore“ pristupa lokalnom planiranju koji uključuje participaciju različitih grupa sudionika u vrlo ranoj fazi, te osigurati da participacija bude kontinuirana tijekom cijelog procesa planiranja i donošenja odluka kroz veći stupanj inkluzije građana, što dovodi do razvoja suradničkog odnosa s građanima.

Takav suradnički oblik uključivanja građana rezultirao bi boljim ishodima od jednosmjerne komunikacije kakvu danas provodi HDZ-ova vlast. Razvojem suradničkog pristupa doprinijelo bi se većem stupnju razumijevanja informacija, proizvođenja novih ideja za rješavanje problema od strane građana te u konačnosti doprinijeti konsenzusu svih dionika procesa što se tiče smjera akcija i dugoročnog prihvaćanja projektnih prijedloga, zaključno dodaje Kiseljak.