Rok za prijave kandidata je 18. siječnja 2021. godine

Objavljen javni poziv za  predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Karlovca

VIŠE IZ RUBRIKE

  Savjet mladih Grada Karlovca bira se na mandatno razdoblje od tri godine i savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Karlovca. Savjet mladih ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

  Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Karlovca na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti osobe u dobi od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, s prebivalištem ili boravištem na području grada Karlovca.

  Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta ističu, pod uvjetom da imaju sjedište na području grada Karlovca:

  1. udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  2. učenička vijeća,
  3. studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu,
  4. organizacijski oblici mladih pri političkim strankama, sindikalnim ili strukovnim organizacijama u Republici Hrvatskoj,
  5. neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

  Rok prijave kandidata je 18. siječnja 2021. godine, a detaljnije informacije mogu se pronaći na linku https://www.karlovac.hr/novosti/bira-se-sesti-saziv-savjeta-mladih/22598 i na Facebook stranicama Grada Karlovca.