Rok za dostavu Zahtjeva je 30. studeni 2019. godine

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2019. godini

VIŠE IZ RUBRIKE

  Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2019. godini

  Potpore male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Karlovca u 2019. godini dodjeljuju se u skladu sa uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2019. godinu (Glasnik Grada Karlovca 20/2018), Proračunom Grada Karlovca za 2019. godinu (Glasnik Grada Karlovca 20/2018) i Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 4/2019)

  Grad Karlovac, kao Davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2019. godini.

  Korisnici potpora mogu biti mikro (do 10 zaposlenih) i mali (do 50 zaposlenih) poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju, te fizičke osobe pružatelji smještajnih kapaciteta u turizmu, turistički vodiči, turistički animatori isl.), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  posluju i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Karlovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište, te čija je lokacija ulaganja na području grada Karlovca,

  imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,

  imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku, osim za fizičke osobe iznajmljivače smještajnih kapaciteta u turizmu, turističke vodiče i organizatore sajmova ako se radi o udruzi,

  imaju podmirene obveze prema zaposlenicima ako su zaposleni uvjet ostvarivanja potpore,

  u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore),

  imaju podmirene sve obveze prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada, i/ili čiji vlasnici gospodarskog subjekta nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu i gradskim tvrtkama iz prijašnjeg obavljanja gospodarske djelatnosti,

  su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Karlovca ukoliko su ih ostvarili u ranijim razdobljima,

  već su realizirali troškove ulaganja za koje se traži potpora unutar tekuće godine, a za početnike i/ili prethodne godine,

  koji su već koristili potpore za proširenje i/ili unapređenje proizvodnih, IT i građevinskih djelatnosti te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji a imaju barem jednog zaposlenog više u odnosu na odobreni zahtjev, osim ako temeljem tih prijava nisu iskoristili maximalni godišnji iznos potpore (do 30.000,00 Kn) imaju pravo prijaviti projekte na razliku iznosa.

  Za potporu se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi se neće razmatrati ukoliko ga podnesu:

  korisnici potpore za proširenje i/ili unapređenje proizvodnih, IT i građevinskih djelatnosti te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji koji su već kroz dosadašnje programe koristili ovu vrstu potpore  a nemaju veći broj zaposlenih od onog koji je bio  naveden u odobrenom zahtjevu,

  podnositelji, poduzetnici početnici koji traže potporu temeljem djelatnosti preuzete od prijašnjih vlasnika,

  podnositelji, poduzetnici početnici koji traže potporu temeljem djelatnosti istovjetne onoj koju su imale prethodno registriranu, te su u istoj bile zaposlene i evidentirane kao obveznici uplate doprinosa u razdoblju od 5 godina od datuma zatvaranja prethodne istovjetne djelatnosti,

  podnositelji koji su poslovni subjekt prenijeli na drugu osobu do 5 godina unazad,

  korisnici koji su u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,

  korisnici koji u korištenju nekih od mjera Grada Karlovca iz dosadašnjih programa nisu postupali u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušili iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava.

  Vrste potpora koje će Grad Karlovac sukladno planiranim sredstvima u Gradskom proračunu  i usvojenim Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2019. godinu dodjeljivati su:

  Mjera 1                Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti

  poduzetnika početnika

  Mjera 2                Potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, građevinskih i IT djelatnosti

  te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji

  Mjera 3                Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i

  predavanjima te promociju i brendiranje proizvoda i usluga

  Mjera 4                Potpora za subvenciju kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011

  Mjera 5                Potpora za unapređenje konkurentnosti uslužnih djelatnosti u turizmu

  Mjera 6                Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova

  Mjera 7                Potpora za edukaciju poduzetnika

  Mjera 8               Potpora za digitalnu transformaciju i unapređenje digitalnih vještina

  Prihvatljive aktivnosti (troškovi) za sve mjere, visina pojedinih vrsta potpore te potrebna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev propisane su Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca koji će biti objavljen na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.

  Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju osobnom dostavom u Pisarnicu Grada Karlovca, I. Banjavčića 9, 47000 Karlovac ili se dostavljaju poštom na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, I. Banjavčića 9, 47000 Karlovac.

  Rok za dostavu Zahtjeva je 30. studeni 2019. godine. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, a odobravaju se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu.

  Obrasci Zahtjeva za dodjelu potpore, obrasci Izjava, tekst Javnog poziva i Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca objavljeni su na službenoj web stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr) ili se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

   

  v.d. Pročelnice:

  Andrea Vrbanek, univ.spec.oec.