Izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga

VIŠE IZ RUBRIKE

  U nastavku su izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga, a odnose se na izdvajanje cijene prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja.

  Na temelju članka 109. stavaka 2.do 5. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i članka 29. Društvenog ugovora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. , direktorica trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora dana 27.07.2022. godine donosi slijedeće

  IZMJENE I DOPUNE

  ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

   

  Članak 1.

  U preambuli  Odluke o cijeni vodnih usluga URBROJ: 3-0089-0001 od dana 23.ožujka 2022.godine( u daljnjem tekstu: Odluka) riječi

  „članka 43.stavka 3.i4.,članka 44. i članka 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) , Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN 112/2010) , članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 11/12,68/13,110/15 i 40/19)“ brišu se.

  Članak 2.

  U članku 2.  podstavak 3 briše se.

  Članak 3.

  U članku 3.  zadnja rečenica briše se.

  Članak 4.

  U članku 6. stavak 3 briše se.

  Članak 5.

  U članku 7. stavku 1 točka 5 briše se.

  Članak 6.

  U članku 7. stavak 1 točka 6 briše se.

  Članak 7.

  U članku 7. stavak 2 točka 5 briše se.

  Članak 8.

  Ove Izmjene i dopune Odluke dostavljene su gradonačelniku grada Karlovca, gradonačelniku grada Duga Rese, gradonačelniku grada Ozlja te općinskim načelnicima općina Draganić, Netretić i Barilović, a radi davanja suglasnosti , temeljem odredbi članka 109. Zakona o vodnim uslugama.

  Članak 9.

  Ove Izmjene i dopune Odluke će se objaviti u službenom listu jedinice područne (regionalne samouprave) i u jednom lokalnom mediju te na internet stranici javnog isporučitelja.

  Ove Izmjene i dopune Odluke dostaviti će se Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od objave Odluke u službenom listu jedinice područne ( regionalne ) samouprave.

  Članak 10.

  Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmi dan od dana objave u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave.

   

  URBROJ: 3-0089-0002

  Direktor:

  Katarina Malenica, mag.oec.