Prvi Karlovački

Izgradnja sustava obrane od poplave grada Karlovca odvija se po planu, napreduje i gradnja obilaznice Turanj

Autor: Sunčica Laić

22.01.2021

Karlovac

Za desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare i čvor Brodarci u tijeku su postupci ishođenja lokacijske dozvole

U okviru projekta „Sustav zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe – karlovačko i sisačko područje“ trenutačno su na području grada Karlovca aktivna dva gradilišta na kojima je u tijeku izgradnja zaštitnih vodnih građevina, odnosno nasipa i zidova. Radi se o radovima na izgradnji nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj, te radovima na izgradnji nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka Sajevac vezani uz izgradnju državne ceste D1- „Splitski pravac-brza cesta kroz Karlovac“, a radi se o dionicama nasipa uz Koranu i Mrežnicu za zaštitu od poplava naselja Mostanje i naselja Turanjski Lug. Potvrdili su nam to iz Hrvatskih voda podsjetivši kako radove financiraju Hrvatske vode iz vlastitih sredstava namijenjenih za izgradnju zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, a nakon prijave EU projekta „Zaštita od poplava u slivu rijeke Kupe“ za sufinanciranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava što se očekuje početkom ove godine, a bit će moguće retroaktivno potraživanje utrošenih sredstava u visini od 85 posto prihvatljivih troškova.

-Radovima na izgradnji nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj sveukupno je previđeno izgraditi 5.774 metara nasipa i to desnoobalni nasip uz Koranu u dužini 953 m, lijevoobalni nasip uz Koranu u dužini 2.325 m, desnoobalni nasip uz Mrežnicu u dužini 2.089 m i nasip uz državnu cestu D1 u dužini 407 m. Vrijednost radova i nadzora iznosi 45,8 milijuna kuna, a predviđeni rok završetka radova je listopad 2021. godine, napominju.

Radovi na izgradnji nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka Sajevac za zaštitu od poplava naselja Mostanje i naselja Turanjski Lug dio su zajedničkog projekta Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta d.o.o i HEP ODS d.o.o. pod nazivom: „Gradnja dionice državne ceste D1 – splitski pravac – brza cesta kroz Karlovac“, II etapa I faze, od križanja Mostanje do križanja Vukmanički Cerovac („Obilaznica Turanj“).

Navedeni zahvat pored gradnje nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulaciju potoka Sajevac, sadrži i gradnju prometnice i prometne infrastrukture od križanja Mostanje do križanja Vukmanički Cerovac u dužini oko 6,2 km, investitor su Hrvatske ceste d.o.o., te izmještanje dalekovoda 35 kV Mekušje Turbina- investitor je HEP ODS d.o.o.

Sveukupno je previđeno izgraditi 3.365 metara nasipa od toga desnoobalnog nasipa uz Koranu u dužini 1.640 m, lijevoobalnog nasipa uz Koranu u dužini oko 750 m i lijevoobalnog nasipa uz Mrežnicu u dužini oko 975 m te regulacija potoka Sajevac u dužini 2.995,30 m. Vrijednost radova i nadzora iznosi 49,3 milijuna kuna, a predviđeni rok završetka radova je krajem 2021. godine.

-Za gradnju lijevoobalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice provedena je javna nabava radova i usluge nadzora (za etape 1, 2 i 3) te je sklopljen ugovor za izvođenje radova na etapi 2 (za etape 1 i 3 u tijeku je žalbeni postupak) i ugovori o usluzi nadzora za etape 1, 2 i 3.

Ovim projektom predviđena je gradnja 4.531 metara armiranobetonskog zaštitnog zida i obaloutvrde i 7.475 metara nasipa. Početak radova na tom objektu očekuje se početkom ove godine, ističu u Hrvatskim vodama.

Napominju i kako je na području grada Karlovca u okviru projekta „Sustav zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe – karlovačko i sisačko područje“ u pripremi realizacija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, a za koje je u tijeku izrada projektne dokumentacije i rješavanje postupaka imovinsko pravnih odnosa.

Za desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare kojim je predviđena gradnja 4.615 m nasipa, 1.375 armiranobetonskog zaštitnog zida i 100 metara obaloutvrde u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole. Početak radova planiran je za drugu polovicu 2021. godine.

Projektom izgradnje čvora Brodarci sa pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina predviđena je izgradnja pregrade Brodarci, ustave Šišljavić, istočnog nasipa retencije Kupčina, duljina nasipa sedam km sa regulacijom potoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa-Kupa, uspornih nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca i to desnoobalni nasip uz Kupu od riječnog km 147+800  do riječnog km 152+238, lijevoobalni nasip uz Kupu od rkm 146+000 do rkm 152+238, lijevoobalni nasip uz Dobru od rkm 0+951 do rkm 7+607, te nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka – nadvišenje postojećih nasipa u duljini od 9,9 km.

U tijeku je, kako navode, postupak ishođenja lokacijske dozvole. Početak radova na ovim građevinama planiran je u fazama, a prva faza planirana je za realizaciju u 2022. godini.

Za prokop Korana Kupa kojim je predviđena gradnja prokopa dužine 2.116 m, upusne i ispusne ustave u Korani te nasipa u dužini 4.820 m (desnoobalni nasip prokopa 1.700 m, lijevoobalni nasip prokopa 1.280 m, desnoobalni nasip Kupe 730 m, lijevoobalni nasip Korane 815 m i nasip uz ispusnu ustavu 295 m, u tijeku je postupak ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole. Početak radova na ovim građevinama planiran je 2024. godine.

Odvijaju se zemljani radovi na dvije trećine trase obilaznice Turanj

Što se tiče radova vezanih uz izgradnju nastavka karlovačke brze ceste odnosno obilaznice od Mostanja do Cerovca Vukmanićkog, iz Hrvatskih cesta doznajemo kako se trenutno izvode zemljani radovi na 2/3 trase, izrada pločastih i cijevnih propusta i betonski radovi na vijaduktu Sajevac.

Do sada su izbušeni svi betonski piloti na vijaduktu Sajevac, probijeno je 85 posto trase (skinut humus) i izvedeno je 25 posto nasipa.

Radovi su započeli u srpnju 2020. godine, a ugovorni rok završetka svih radova je srpanj 2022. godine.

Vrijednost investicije je oko 150 milijuna kuna bez PDV-a, a Hrvatske ceste financiraju cjelokupni iznos.

Foto: Dinko Neskusil