Prvi Karlovački

Imamo pravo znati – informacija je obaveza tijela javnih vlasti i pravo građana

Autor: Renata Benković

28.09.2020

Mozaik

Najučinkovitiji alat je oduzimanje imovine za koju pojedinac ne može dokazati kako ju je stekao

U povodu Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, koji se obilježava danas, Transparency International Hrvatska traži da tijela javne vlasti, od lokalne do nacionalne razine, budu primjer dobrog informiranja građana o pitanjima koja su od javnog interesa.

Transparentnost i proaktivno objavljivanje informacija smanjuje korupciju i povećava povjerenje građana u institucije. Borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji, jer nema političke volje na najvišim razinama i u vlasti i u oporbi, da se ona dosljedno provodi bez selektivnih kriterija .

-Antikorupcija se koristi samo kao sredstvo rušenja onih koji su na vlasti ili kao politička borba za njeno osvajanje bez stvarne želje da se te promjene dogode i da od njih imaju koristi svi građani koji žive u Hrvatskoj.  Pitanja porijekla imovine i upravljanja sukobom interesa političara ne mogu se riješiti selektivnim pojedinačnim prozivanjem pojedinaca radi dnevno političkih obračuna.

Učinkoviti alat je sustavna svakodnevna kontrola prihoda i rashoda pojedinaca koji se već vode pri poreznim tijelima javne vlasti uz onemogućavanje selektivnih pristupa u razotkrivanju nepravilnosti.

-U trenutku stjecanja imovine, teret dokazivanja njenog porijekla mora biti na pojedincu koji stiče imovinu, a ne da se za to koriste kapaciteti tijela javne vlasti. Najučinkovitiji alat je oduzimanje imovine za koju pojedinac ne može dokazati kako ju je stekao, poručila je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

UNESCO je 2002. proglasio Međunarodni dan prava na pristup informacijama na temelju europske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Konvencije o pristupu informacijama.

Pravo na pristup informacijama ključan je dio Članka 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima: Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.

Cilj aktivnosti koje se organiziraju na ovaj dan je podizanje svijesti građana o pravu na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, upoznavanje građana s pravima koja proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, te poticanje tijela javne vlasti na veću otvorenost prema građanima.