Grad Karlovac

Građani koji žive uz deponij Ilovac mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje prava na naknadu

VIŠE IZ RUBRIKE

Ekološka renta

Zahtjevi se podnose do 30. studenog 2023. godine na propisanom obrascu

Grad Karlovac poziva vlasnike stambene/stambeno-poslovne građevine koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara od odlagališta otpada Ilovac, da podnesu zahtjev radi utvrđivanja prava na novčanu naknadu zbog blizine odlagališta za 2023. godinu, objavili su iz gradske uprave.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se isključivo ukoliko su ispunjeni sljedeći zakonski uvjeti:

  • da vlasnik ima prijavljeno prebivalište u toj stambenoj/stambeno-poslovnoj građevini
  • da je vlasništvo nad nekretninom stekao prije početka građenja odlagališta (do 01.01.1979. godine)
  • da je stambeno/stambeno–poslovna građevina zakonito izgrađena ili ozakonjena sukladno propisima kojima se uređuje gradnja.

Zahtjevi se podnose do 30. studenog 2023. godine na propisanom obrascu te se dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu Grad Karlovac, I. Banjavčića 9, 47 000 Karlovac ili se predaju osobno u pisarnicu Grada Karlovca, radnim danom od 7 sati do 15 sati.

Na zahtjev vlasnika nekretnine Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša provodi postupak te donosi rješenje kojim se utvrđuje pravo na naknadu i visina naknade.
Naknadu isplaćuje tvrtka Čistoća d.o.o. Karlovac u roku 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.
Detaljnije informacije i obrazac dostupni su na web stranici www.karlovac.hr