Kadrovska situacija je zadovoljavajuća, uz izuzetak dječje kirurgije i hematologije gdje će nedostatak liječnika biti riješen specijalizacijama liječnika, ističe Jančić.

Ervin Jančić: Dogodine uređenje prostora za dijalizu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Energetska obnova karlovačke bolnice, projekt uređenja dnevnih bolnica i operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije financiran europskim novcem, kadrovska problematika posebice s aspekta sve većeg broja odlazaka liječnika i medicinskih sestara u inozemstvo te planovi, bile su samo neke od tema o kojima smo razgovarali s ravnateljem Opće bolnice Karlovac, prim. dr. Ervinom Jančićem.

  -Kao što je poznato u 2016. godini završena je cjelovita energetska obnova bolnice prema Programu energetske obnove zgrada javnog sektora. Ukupna vrijednost energetske obnove iznosila je 80 milijuna kuna, 40 % opravdanih troškova sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša, 60 % privatni partner. Investicija će se vraćati iz ušteda u vremenskom razdoblju od 14 godina po 330 tisuća kuna mjesečno.

  Energetskom obnovom bolnice napravljena je vanjska ovojnica na svim bolničkim zgradama, sanirani ravni krovovi na svim bolničkim zgradama, zamijenjena postojeća rasvjetna tijela energetski učinkovitijima, klimatiziran prostor na bolničkim odjelima, rekonstruirana postojeća kotlovnica (toplinske podstanice, termostatski ventili, kondenzacijski kotlovi), prešlo se s lož ulja na zemni plin, ugrađene dizalice topline te je ugrađeni solarni kolektori za zagrijavanje sanitarne vode.

  Nakon toga je uslijedio veliki projekt u okviru  Operativnog   programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije 8. veljače 2017. g. potpisali su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačko tijelo, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao posredničko tijelo razine 2, i Opća bolnica Karlovac, kao korisnik bespovratnih sredstava. Provedbu projektnih aktivnosti Bolnica je započela 11. siječnja 2016.g., a realizirane su do 30. lipnja 2018. g. u skladu s opisom i opsegom Projekta. Povećani su kapaciteti dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, poboljšana je učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite te je omogućeno uvođenje novih zdravstvenih usluga i smanjenje listi čekanja. Stvoreni su uvjeti za preusmjeravanje akutnih prijema na liječenje putem dnevne bolničke skrbi i dnevne kirurgije kao ekonomičnijeg i efikasnijeg vida liječenja. Projektom je rekonstruirano i uređeno 10 dnevnih bolnica i četiri operacijske dvorane za operativne zahvate jednodnevne kirurgije neto površine 2.166  kvadratnih metara. Tako su  uređene dnevne bolnice za alkohologiju,  psihoterapiju, infektologiju,  internu medicinu,  dijabetes,  hematologiju i onkologiju, neurologiju,  ginekologiju, pedijatriju, otorinolaringologiju te operacijske dvorane za djelatnost kirurgije, oftalmologije, urologije i otorinolaringologije. Novouređeni prostori opremljeni su visokokvalitetnim medicinskim uređajima najnovije tehnologije, renomiranih proizvođača koji će omogućiti bržu i kvalitetniju dijagnostiku za pacijente liječene u dnevnim bolnicama te operativno liječenje pacijenata uz brži oporavak i mogućnost odlaska kući nekoliko sati nakon provedenog postupka. Ukupna investicija iznosi nešto manje od 36 milijuna kuna, od čega je 17,6 milijuna kuna utrošeno za projektnu i tehničku dokumentaciju te radove rekonstrukcije i uređenja prostora, 17,4 milijuna za nabavu medicinsko-tehničke opreme i uređaja, tipske i ostale nemedicinske opreme te 184,6 tisuća kuna za ostale projektne aktivnosti. Ulaganjem u dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju Bolnica će smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele i na taj način povećati isplativost i održivost zdravstvenog sustava kao jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj što je ujedno i jedna od ključnih mjera definiranih u Nacionalnom programu reformi Republike Hrvatske. Dodijeljena bespovratna sredstva EU i realizacija Projekta doprinijeli su ostvarenju Vizije Opće bolnice Karlovac da kvalitetnom i brzom uslugom, dobro educiranim, istaknutim stručnjacima i odanim zaposlenicima, modernom opremom i primjerenim prostornim kapacitetima bude vodeća bolnica i član sustava zdravstvene skrbi u regiji. Završen je projekt adaptacije i opremanja postojećeg Odjela hematologije i nefrologije u niskom prizemlju glavne bolničke zgrade. Ukupna vrijednost iznosila je 3 milijuna kuna. Izgrađeno je i opremljeno interno odlagalište otpada, dograđen, adaptiran i opremljen prostor praonice rublja koji je omogućio preseljenje praonice rublja sa lokacije stare bolnice na Dubovcu. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 4 milijuna kuna. Izvršena je adaptacija, uređenje i opremanje Odjela ginekologije. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 3,3 milijuna kuna.  Upravo se završavaju radovi na uređenju  Endoskopskog centra, adaptaciji prostora bolničkog laboratorija te uređenje prostora za smještaj novonabavljene RTG snimaonice. Ukupna vrijednost radova iznosi 1,6 milijuna kuna, doznajemo od ravnatelja dr. Jančića. Vezano pak uz daljnje povlačenje EU novca ravnatelj je rekao.

  - Pratimo  informacije o mogućnostima korištenja EU fondova i nacionalnih bespovratnih sredstava. Pripremamo projekte i nadamo se da će u narednom razdoblju biti natječaja na koje bi ih mogli prijaviti i povući novac iz EU fondova.

  * Još je nekoliko odjela u bolnici ostalo neuređeno, primjerice pulmologija, infektologija, prostor za dijalizu bolesnika. Kada oni dolaze na red?

  - U 2019. godini planiramo uređenje prostora za dijalizu. To je dosta zahtjevan projekt u tehničkom i financijskom smislu. Vrijednost investicije procijenjena je na 7,8 milijuna kuna, a financiranje je planirano iz decentraliziranih sredstava. U narednom razdoblju planiramo završiti adaptaciju i uređenje preostalih odjela prema dinamici koja ovisi o raspoloživim financijskim sredstvima.

  *  Koja vam je trenutno najneuralgičnija točka?

  - Sukladno financijskim mogućnostima nastavit ćemo sa adaptacijom i uređenjem odjela koji još nisu adaptirani, nabavkom potrebne medicinske opreme i potenciranjem rada kroz dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju kako bi se što više koristila oprema i prostor čija nabavka i uređenje je financirano EU sredstvima.

  * Imate li dovoljan broj postelja i  je li  to optimalno za zbrinjavanje svih potrebitih, budući da je opće poznata činjenica da pružate usluge i pacijentima  s rubnih dijelova susjednih županija?

  - Opća bolnica Karlovac prema mreži zdravstvene zaštite ima 297 akutnih postelja, 35 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za palijativnu skrb te 112 postelja/stolica za potrebe dnevne bolnice. Broj postelja je dovoljan za zbrinjavanje svih pacijenata koji gravitiraju našoj bolnici.

  *Kakva je trenutna financijska situacija, koliki je dug prema dobavljačima  i je li u zakonskim rokovima?

  -U razdoblju 1-9 mj. 2018.g bolnica posluje negativno. Manjak prihoda u odnosu na rashode iznosi 12 milijuna kuna.  U odnosu na prošlogodišnje razdoblje značajno su  porasli izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal te izdaci za zaposlene zbog  povećanja osnovice za obračun plaća sukladno kolektivnom ugovoru, zbog  većeg broja zaposlenih  te većeg broja prekovremenih sati  u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Na dan 31.10.2018.g. ukupna dugovanja prema dobavljačima iznose 30 milijuna kuna od čega su 18 milijuna kuna dospjele  obveze. Zbog negativnog poslovanja nismo u mogućnosti  plaćati obaveze prema dobavljačima u zakonskim rokovima.

  * U posljednje vrijeme u cijeloj zemlji prisutan je trend odlaska liječnika i medicinskih sestara na bolje plaćena i vrednovana mjesta u inozemstvu. Kakvo je stanje u Bolnici?

  - Kadrovska situacija u Općoj bolnici Karlovac je zadovoljavajuća. Ima pojedinih djelatnosti kao što su dječja kirurgija i hematologija, koje nisu zadovoljavajuće kadrovski popunjene zbog odlaska liječnika u inozemstvo ili u druge zdravstvene ustanove, ali su poduzete mjere da se iz tih djelatnosti liječnici upute na specijalizacije. Što se tiče kadrovske situacije za medicinse sestre i ostalo stručno soblje, situacija je zadovoljavajuća.

  *Konstantno ulažete u edukacije zdravstvenog osoblja, organizirate stručne skupove, seminare, radionice. Nastavljate li tako dalje?

  - Od veljače 2018. dobili smo dopusnicu za izvođenje nastave za Medicinski fakultet Sveulilišta u Rijeci te smo postali njihova nastavna baza. Kvartalno organiziramo edukaciju  iz noviteta određene struke i uže struke koje pripremaju naši stručnjaci u suradnji sa nadležnim klinikama i fakultetima. Svoje radove na tim edukacijama prezentiraju   medicinske sestre, prvostupnice sestrinstva i liječnici. Prošle godine je organizirano deset stručnih skupova koji su svi bilo vrlo dobro posjećeni i ostavili su značajan trag  glede edukacije djelatnika OB Karlovac.

  *Od ove godine postali ste Nastavna baza Mediciskog fakulteta, što to znači konkretno za Vašu Ustanovu?

  -Postali smo nastavna baza što  je na čast naše ustanove, dio zaposlenika je u suradničkom i nastavnom zvanju na Fakultetu zdravstvenih studija i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Samim sudjelovanjem u nastavi  i provođenjem vježbi na odjelima podiže se kvaliteta rada, potiče interakcija studenti liječnici, potiče timski rad i detektira se  zainteresiranost  za nastavak rada i edukacije u našoj OB Karlovac.

  *Već dugo vremena Bolnica muku muči s nedostatkom parkirališnog prostora, tako da je u prijepodnevnim satima prava vrlo teško naći slobodno parkirno mjesto. Kada ćete to riješiti i kako?

  -Parkirališni prostor je ograničen samim projektiranjem bolnice kada je prosjek automobila po osobi bio puno manji. U današnja vremena potrebe su puno veće te je teško biti restriktivan prema potrebitim koji dolaze na pregled, pretragu ili manji zahvat. 

  *Imate li pritužbi pacijenata na rad i kako to rješavate?

  -Pritužbe pacijenata na rad rješavaju se sukladno Protokolu postupanja po žalbi/prigovoru,  kojim je propisano da se pristigla pritužba dostavlja voditelju ustrojstvene jedinice na koju se pritužba odnosi, radi davanja očitovanja  na navode u pritužbi. Nakon što ravnatelj dobije traženo očitovanje od voditelja ustrojstvene jedinice, odnosno djelatnika, analizira dostavljena očitovanja i pisanim putem daje u roku od 8 dana odgovor na žalbu/prigovor osobi koja je podnijela žalbu/prigovor. U kompliciranom slučaju, osoba se u roku od 8 dana izvješćuje da je žalba/prigovor stavljen u postupak rješavanja, te da će potpuni odgovor uslijediti u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe.  O podnesenim žalbama vodi se registar žalbi, koji svakih 6 mjeseci analizira Povjerenstvo za unutarnji nadzor, te nakon analize donosi zaključak i korektivne mjere u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Tijekom godine bolnica prosječno zaprimi 30 - 40 prigovora, dok pacijenti koji su zadovoljni našim uslugama podnose pohvale, ali u nešto manjem broju od broja pritužbi.