Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Akcija ''Bez riječi nema promjene''

VIŠE IZ RUBRIKE

borba protiv nasilja u društvu

Gradska organizacija HNS-a Grada Duge Rese

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama danas je održana akcija pod nazivom „Bez riječi nema promjene“ u organizaciji Interesnog odbora Ženske inicijative Gradske organizacije Hrvatske narodne stranke Grada Duge Rese, kako bi podržala borbu protiv nasilja u društvu.

Dijeljenje letaka (koji sadrži: statistiku o najčešćim vrstama nasilja i njihovom utjecaju, oblike nasilja, kontakte za prijavu nasilja i informacije i dr.) za cilj ima osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama. Riječ je o društvenom problemu o kojemu je potrebno otvoreno i javno govoriti na svim razinama vlasti, a koje je nužno potaknuti na međusobnu suradnju u suzbijanju i odgovarajućem sankcioniranju nasilja.

Za učinkovitije rješavanje problema nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ključnim smatraju organizatori kontinuiran, sustavan rad na:

-prevenciji nasilja (poput edukacija djece i mladih o prevenciji nasilja)

-provođenju edukacija svih sudionika koji rade sa žrtvama nasilja, kako onih po pojedinim područjima djelovanja (npr. provođenje edukacija posebno za predstavnike/ce policije, posebno za predstavnike/ce centara za socijalnu skrb, posebno za predstavnike/ce državnog odvjetništva, posebno za predstavnike/ce sudova, posebno za predstavnike/ce organizacija civilnog društva koje rade sa žrtvama nasilja) tako i onih zajedničkih u koje bi bili uključeni predstavnici/ce svih navedenih institucija/ustanova/udruga

-umrežavanju  predstavnika/ca svih gore navedenih institucija/ustanova/udruga (što je moguće i kroz gore navedene zajedničke edukacije), a radi unapređenja suradnje te posljedično učinkovitije zaštite žrtava nasilja

-senzibilizaciji javnosti (kroz javne akcije, okrugle stolove, tribine, obilježavanje značajnih datuma vezanih uz žrtve nasilja i sl.).

Vrlo bitnim čimbenikom smatramo humanost u pristupu žrtvama nasilja svih onih koji rade sa žrtvama nasilja jer u radu vidimo da često izostaje upravo taj element koji je ključan i za stjecanje povjerenja od strane žrtve u sve koji pomažu, a samim time posljedično i za uspješnije osnaživanje žrtve kako bi što bezbolnije prošla cijeli proces, kažu iz Interesnog odbora Ženske inicijative Gradske organizacije Hrvatske narodne stranke Grada Duge Rese

Akciji su se pridružili i istu podržali predsjednik Podružnice HNS-a Grada Duga Rese Dražen Benković te ostali članovi Predsjedništva i stranačke kolege.