Prvi Karlovački

Projekt “Excover” otkriva još neotkrivene turističke vrijednosti Karlovačke županije

10.05.2019

Županija

O samom projektu Excover i značaju prekograničnih EU projekata razgovarali smo s djelatnicama Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije voditeljicom Odsjeka za pripremu i provedbu projekata Evom Sobotik Pavan i Anom Barković, voditeljicom projekta "Excover" Anom Barković

U okviru Interreg prekogranične suradnje Italija-Hrvatska s provedbom je krenuo projekt “Excover” koji provodi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. O samom projektu Excover i značaju prekograničnih EU projekata razgovarali smo s djelatnicama Javne ustanove, voditeljicom Odsjeka za pripremu i provedbu projekata Evom Sobotik Pavan i Anom Barković, voditeljicom projekta “Excover” Anom Barković.

Eva Sobotik Pavan, s dugogodišnjim iskustvom u međunarodnoj suradnji i prekograničnim EU projektima, pojasnila je kako je prekogranična suradnja jedan od oblika europske teritorijalne suradnje usmjerena na rješavanje zajedničkih izazova koji nadilaze administrativne državne granice i zahtijevaju zajednička rješenja.

-Izazovi mogu biti iz različitih područja: gospodarstva, poduzetništva, kulturne i prirodne baštine, prometa, znanosti i drugih. U konačnici, cilj je razmjenom iskustva i dobre prakse između partnera iz različitih zemalja, pronaći i implementirati nova rješenja koja će doprinijeti rješavanju određenih izazova iz spomenutih područja, a ponekad, ovisno o projektu, i nešto infrastrukturno urediti ili opremiti. Karlovačka županija kao pogranična županija u središtu kontinentalne Hrvatske, kako volimo reći “u srcu Hrvatske”, ima mogućnost sudjelovanja u više Interreg prekograničnih programa kao npr. Interreg Central Europe, Interreg Mediteran, Interreg Danube, Interreg Hrvatska-Italija, Interreg Hrvatska-Slovenija i Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije redovito prati mogućnosti za prekograničnu suradnju sa susjednim zemljama, te za gradove i općine s područja županije prijavljuje i provodi ovakve i slične projekte. Između ostalih možemo izdvojiti Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna gora, u okviru kojeg smo tokom 2018. godine prijavili tri projekta. Projekt “Growing through CoWorking” na području poticanja poduzetništva i inovacija prijavljen je u suradnji s Karlovačkom županijom i Gimnazijom Karlovac te partnerima iz BiH i Crne Gore. Cilj projekta je osnivanje i opremanje prvog CoWorking prostora u gradu Karlovcu na lokaciji starog ruševnog objekta pokraj Gimnazije Karlovac, što je ujedno i izvrstan uvod u ostvarivanju integriranog projekta “Nikola Tesla experience center”, na istoj lokaciji. Projekt “Reuse Me” kojem je nositelj Grad Ozalj, a općina Rakovica partner, na području kulture i turizma s glavnim aktivnostima edukacije i umrežavanja i manjih infrastrukturnih zahvata u Ozlju i Rakovici te projekt “Solar switch” u suradnji sa Karlovačkom županijom kao partnerom na području energetike sa planiranim intervencijama u općoj bolnici Karlovac. U očekivanju rezultata spomenutih projekata, i u 2019.godini krenuli smo sa prijavama u okviru programa Interreg Mediteran i Interreg Dunav, kazala je Eva Sobotik Pavan.

Nešto više o projektu Excover koji je sada u provedbi rekla je voditeljica projekta Ana Barković.

-Projekt “Excover: iskusimo, otkrijmo i valorizirajmo skrivena blaga gradova i odredišta u jadranskom području” provodi se u sklopu Interreg programa međunarodne suradnje Italija-Hrvatska, a ukupna vrijednost mu je 2.474.876,05 eura, od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 2.103.644,64 eura. Do lipnja 2021. godine provoditi će ga trinaest partnera od kojih je devet iz Italije i četiri iz Hrvatske. Cilj projekta je turističke tokove koji su karakteristični za područje Jadranske obale, takozvani “masovni turizam”,  preusmjeriti i na unutrašnjost, na razvoj turizma u malim sredinama bogatog ali nedovoljno iskorištenog prirodnog i kulturnog nasljeđa. Prirodne ljepote i kulturna baština Karlovačke županije u mjestima za koje sada znaju tek malobrojni, u idućim bi godinama trebali postati nove turističke atrakcije, jer za to imaju ogroman potencijal. Osim toga, radi se o prvom zajedničkom projektu koji nas povezuje s Ličko-senjskom županijom i svojevrsni je uvod u budući  Razvojni sporazum ovih županija koji će se potpisati još i sa Sisačko-moslavačkom županijom, a iz kojeg će, sigurni smo, poteći još mnogi vrijedni i uspješni projekti.

Voditeljica projekta Ana Barković pojasnila je kako je došlo do ideje za prijavu ovog projekta.

-Naša Razvojna agencija u redovitim je kontaktima s potencijalnim partnerima u susjednim zemljama sa kojima razmjenjujemo ideje za nove projekte, a iz takve jedne komunikacije formiralo se partnerstvo za prijavu ovog projekta. Polazište nam je bilo slijedeće, Karlovačka županija jedina je od hrvatskih partnera koja, kao što se može vidjeti u prelijepom promotivnom spotu Karlovačke županije, nije na moru ali ima rijeke, planine, jezera i bogato kulturno nasljeđe te poseban neistraženi i nedovoljno poznati potencijal za razvoj turističke ponude koji predstavljaju stari gradovi Karlovačke županije. Upravo su nam nedovoljno vrednovani stari gradovi bili jedan od najjačih motiva za prijavu projekta, posebno iz razloga što u suradnji sa Karlovačkom županijom sudjelujemo u integriranom projektu pod nazivom “Dodir civilizacija-Stari gradovi Karlovačke županije” kojim se želi udahnuti život u ove objekte kulturne baštine, kako bi oni postali jedan od generatora lokalnog razvoja i svojevrsne turističke atrakcije.

Ana Brajković nabrojala je stare gradove, koji će biti obuhvaćeni ovim projektom i pojasnila na koji način.

-U našoj županiji imamo dvadesetak starih gradova koji su upisani u Registar kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Neki od njih su velikim trudom Karlovačke županije,  uspjeli riješiti svoje imovinsko pravne odnose, te na taj način sudjelovati u ovom projektu. To su: Stari grad Bosiljevo, ruševine starog grada Cetina, ruševine starog grada Modruša, stari grad Dubovac, ruševine starog grada Novigrada, Frankopanski Kaštel u Ogulinu, stari grad Ozalj, ruševine starog grada Drežnika, ruševine starog grada Slovina te Karlovačka utvrda. Upravo za te lokacije, kroz projekt će se izraditi različite analize, stručne podloge za strateške dokumente koji će precizno definirati smjer za bolju valorizaciju kulturnih i prirodnih bogatstava koja imamo, odnosno, pokazati način na koji je najbolje planirati cjelokupan turistički razvoj temeljen na prirodnoj i kulturnoj baštini. Razvijati će se i lanci turističke ponude jer danas nije dovoljno imati samo uređenu turističku atrakciju, potrebno je i umrežiti sve druge ponuđače različitih usluga, smještajnih kapaciteta, autohtone hrane i pića, doživljaja, interpretatora kulturnog nasljeđa i sve ostalo, kako bi turizam postigao onaj već spomenuti efekt generatora razvoja određenog područja te kako bi svi od njega imali stvarne koristi. Očekujemo da će rezultati projekta značiti početak uspostave efikasnog turističkog sustava, koji će lokalno stanovništvo usmjeriti na korištenje vlastitih resursa i vještina, kao i pokazati model na koji se način mogu  vrednovati nove destinacije na našem području. S ovim projektom planiramo započeti i razvijati stalne mreže suradnje, iz kojih će proizlaziti novi projekti, koji će dugoročno doprinijeti sustavnom i koordiniranom razvoju kulturne i turističke ponude Karlovačke županije. (b.o.)

Foto: Igor Čepurkovski